JESTEŚMY JUŻ OTWARCI!. ZAPRASZAMY DO PRACOWNI/SHOWROOMU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W STAŁYCH GODZINACH.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MIUKI .PL Z 25.12.2014 R.

Sklep internetowy miuki.pl prowadzony jest przez Miły projekt Agnieszka Kwiecińska, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 11/123; 02-972 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) identyfikujący się numerami NIP: 6571881646 i REGON: 292389490.

 

I. DEFINICJE

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

1.1. KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRA DOKONUJE ZAMÓWIENIA W RAMACH SKLEPU;

1.2. KODEKS CYWILNY – USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ. U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.);

1.3. REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO MIUKI.PL

1.4. SKLEP INTERNETOWY – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD WWW.MIUKI.PL, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE OGLĄDAĆ PRODUKTY I SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA;

1.5. TOWAR – PRODUKTY PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM;

1.6. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, ZAWARTA POMIĘDZY MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SARMACKIEJ 11/123, 02-972 WARSZAWA, A KLIENTEM, ZAWIERANA Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU;

1.7. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827);

1.8. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.);

1.9. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, OKREŚLAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJ I LICZBĘ TOWARU.

1.10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - JEST TO PODMIOT DECYDUJĄCY O ZAKRESIE, SPOSOBIE I CELU ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO.

1.11. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH - TO CZYNNOŚĆ POLEGAJĄCA, NA UDOSTĘPNIENIU PODANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH INNEMU PODMIOTOWI, KTÓRY WYKONUJE DLA NAS ZLECONĄ USŁUGĘ. PODMIOT, KTÓREMU POWIERZYLIŚMY DANE OSOBOWE, MOŻE JE WYKORZYSTYWAĆ JEDYNIE W CELU REALIZACJA USŁUGI, A PO ZAKOŃCZENIU JEJ ŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANY JEST USUNĄĆ LUB ZWRÓCIĆ NAM WSZYSTKIE PRZEKAZANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.MIUKI.PL

2.2. NINIEJSZY REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

2.3. SKLEP INTERNETOWY MIUKI.PL, DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM WWW.MIUKI.PL, PROWADZONY JEST PRZEZ MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL.SARMACKIEJ 11/123, 02-972 WARSZAWA, WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 478997 , NIP 6571881646, REGON 292389490.

2.4. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA W SZCZEGÓLNOŚCI: A) ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO; B) WARUNKI I ZASADY DOKONYWANIA ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO; C) WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO; D) ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.5. W CELU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KLIENT POWINIEN WE WŁASNYM ZAKRESIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO STANOWISKA KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA KOŃCOWEGO, Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

2.6. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA [PROWADZĄCY SKLEP] ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO DO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY WIEK 18 LAT. W TAKIM PRZYPADKU POTENCJALNI KLIENCI ZOSTANĄ O POWYŻSZYM POWIADOMIENI.

2.7. KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ SERWISU WWW.MIUKI.PL ORAZ POBRAĆ GO I SPORZĄDZIĆ JEGO WYDRUK.

2.8. INFORMACJE O TOWARACH PODANE NA STRONNIE INTERNETOWEJ SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SARMACKIEJ 11/123, 02-972 WARSZAWA , MOŻE POZBAWIĆ KLIENTA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, JAK RÓWNIEŻ MOŻE OGRANICZYĆ JEGO DOSTĘP DO CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZASOBÓW SKLEPU INTERNETOWEGO, ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY KLIENT:

A) PODAŁ W TRAKCIE REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM DANE NIEZGODNE Z PRAWDĄ, NIEDOKŁADNE LUB NIEAKTUALNE, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB NARUSZAJĄCE PRAWA OSÓB TRZECICH,

B) DOPUŚCIŁ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI DÓBR OSOBISTYCH INNYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO,

C) DOPUŚCI SIĘ INNYCH ZACHOWAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE PRZEZ MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA ZA ZACHOWANIA NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB OGÓLNYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET LUB GODZĄCE W DOBRE IMIĘ FIRMY MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA

3.2. OSOBA, KTÓRA ZOSTAŁA POZBAWIONA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, NIE MOŻE DOKONAĆ POWTÓRNEJ REJESTRACJI BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA

3.3. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEKAZU KOMUNIKATÓW I DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONYMI W RAMACH WITRYNY USŁUGAMI, SKLEP INTERNETOWY PODEJMUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ODPOWIEDNIE DO STOPNIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH USŁUG, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPOBIEGANIU POZYSKIWANIA I MODYFIKACJI PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH W INTERNECIE.

3.4. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

A) NIEDOSTARCZANIA I NIEPRZEKAZYWANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCYCH PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH,

B) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIE ZAKŁÓCAJĄCY JEGO FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŻYCIE OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA LUB URZĄDZEŃ,

C) NIEPODEJMOWANIA DZIAŁAŃ TAKICH JAK: ROZSYŁANIE LUB UMIESZCZANIE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ (SPAM),

D) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIEUCIĄŻLIWY DLA INNYCH KLIENTÓW ORAZ DLA MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA

E) KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO JEDYNIE W ZAKRESIE WŁASNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO,

F) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA, POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, A TAKŻE Z OGÓLNYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.MIUKI.PL, DOKONAĆ WYBORU TOWARU, JEGO KOLORYSTYKI ORAZ TYPU, PODEJMUJĄC KOLEJNE CZYNNOŚCI TECHNICZNE W OPARCIU O WYŚWIETLANE KLIENTOWI KOMUNIKATY ORAZ INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE.

4.2. WYBÓR ZAMAWIANYCH TOWARÓW PRZEZ KLIENTA JEST DOKONYWANY POPRZEZ ICH DODANIE DO KOSZYKA.

4.3. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA – DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMÓWIENIE  - Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI WPROWADZONYCH DANYCH ORAZ W ZAKRESIE WYBORU TOWARU. W TYM CELU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYŚWIETLANYMI KLIENTOWI KOMUNIKATAMI ORAZ INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONIE.

4.4. PO PODANIU PRZEZ KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DANYCH, WYŚWIETLONE ZOSTANIE PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZAWIERAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE:

A) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

B) JEDNOSTKOWEJ ORAZ ŁĄCZNEJ CENY ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, W TYM KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ DODATKOWYCH KOSZTÓW (JEŚLI WYSTĘPUJĄ),

C) WYBRANEJ METODY PŁATNOŚCI,

D) WYBRANEGO SPOSOBU DOSTAWY,

E) CZASU DOSTAWY,

4.5. W CELU WYSŁANIA ZAMÓWIENIA KONIECZNE JEST DOKONANIE AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU, PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OZNACZONYCH JAKO OBOWIĄZKOWE ORAZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY", SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE KLIENT POTWIERDZA, ŻE WIE ŻE ZAMÓWIENIE POCIĄGA ZA SOBĄ OBOWIĄZEK ZAPŁATY.

4.6. WYSŁANIE PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA STANOWI OŚWIADCZENIE WOLI ZAWARCIA Z MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

4.7. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA, KLIENT OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ E-MAIL ZATYTUŁOWANĄ MIUKI - POTWIERDZENIE WPŁYNIĘCIA ZAMÓWIENIA NR (...), ZAWIERAJĄCĄ OSTATECZNE POTWIERDZENIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA.

4.8. UMOWĘ TRAKTUJE SIĘ ZA ZAWARTĄ Z MOMENTEM OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA WIADOMOŚCI E-MAIL, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ.

4.9. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM, O TREŚCI ZGODNEJ Z REGULAMINEM.

 

V. DOSTAWA

5.1. DOSTAWA TOWARÓW JEST OGRANICZONA DO OBSZARU UNII EUROPEJSKIEJ I ODBYWA SIĘ POD ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. ZAINTERESOWANYCH WYSYŁKĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY POD ADRES: MIUKI@MIUKI.PL

5.2. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ODBYWA SIĘ: - PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARU. KOSZTY DOSTAWY ZOSTANĄ WSKAZANE W CZASIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

5.3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA UZALEŻNIONY JEST OD DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU W NASZYM MAGAZYNIE. DOSTĘPNE OD RĘKI PRODUKTY WYSYŁAMY W CIĄGU 2 DNI ROBOCZYCH. JEDNAK WIĘKSZOŚĆ PRODUKTÓW, ZWŁASZCZA TYCH Z TKANIN TAPICERSKICH SZYJEMY NA ZAMÓWIENIE. WÓWCZAS CZAS REALIZACJI TAKIEGO ZAMÓWIENIA WYNOSI DO 14 DNI ROBOCZYCH WYŁĄCZAJĄC CZAS DOSTAWY.

NASZE PRZESYŁKI, MAJĄ CHARAKTER GABARYTOWY, W ZWIĄZKU Z TYM CZAS DOSTAWY PRZEZ FIRMĘ PRZEWOZOWĄ, WYNOSI OD 1 DO 7 DNI ROBOCZYCH LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA PRZEZ SKLEP ZAMÓWIENIA.

5.4. KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ SERWISU WWW.MIUKI.PL ORAZ POBRAĆ GO I SPORZĄDZIĆ JEGO WYDRUK. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ POTWIERDZENIE KLIENTOWI ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL ORAZ POPRZEZ DOŁĄCZENIE DO PRZESYŁKI ZAWIERAJĄCEJ TOWAR WYDRUKU POTWIERDZENIA LUB FAKTURY VAT.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. CENY TOWARÓW PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH/EURO I ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE SKŁADNIKI, W TYM PODATEK VAT (23%), CŁA ORAZ WSZELKIE INNE SKŁADNIKI, CENY TOWARÓW NIE ZAWIERAJĄ KOSZTÓW PRZESYŁKI.

6.2. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA CENY:

A.) PRZELEWEM NA NUMER KONTA BANKOWEGO RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 34 1750 0012 0000 0000 3512 0378 WALUTA: PLN

ORAZ RAIFFEISEN BANK POLSKA PL70 1750 0012 0000 0000 2103 8725 BIC/SWIFT: RCBWPLPW  WALUTA: EURO

B) PŁATNOŚCIĄ W SYSTEMIE PAYU.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. MAJĄ PAŃSTWO PRAWO ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA W KTÓRYM WESZLI PAŃSTWO W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W POSIADANIE RZECZY. ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, MUSZĄ PAŃSTWO POINFORMOWAĆ NAS:      

MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA -  UL. SARMACKA 11/123, 02-972 WARSZAWA;  TEL. +48 784 588 710; E-MAIL: MIUKI@MIUKI.PL  

O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD PISMO WYSŁANE POCZTĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE. (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ). ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ABY WYSŁALI PAŃSTWO INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO PAŃSTWU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

7.2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY ZWRACAMY PAŃSTWU WSZYSTKIE OTRZYMANE OD PAŃSTWA PŁATNOŚCI, W TYM KOSZT DOSTARCZENIA RZECZY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ OFEROWANY PRZEZ NAS SPOSÓB STANDARDOWY), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PAŃSTWA DECYZJI O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY. ZWROTU PŁATNOŚCI DOKONAMY PRZELEWEM NA PODANE PRZEZ KLIENTA KONTO, W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PONIOSĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM. MOŻEMY WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA RZECZY. ZWRACANA PRZEZ PAŃSTWA, UPRZEDNIO ZAKUPIONA RZECZ, NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA. PROSZĘ ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NAM RZECZ NA ADRES:

UL. MIŃSKA 25, BUDYNEK 75, TEREN SOHO FACTORY, 03-808 WARSZAWA

NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI ODEŚLĄ PAŃSTWO RZECZ PRZED UPŁYWEM TERMINU 14 DNI. BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU RZECZY.

7.3. WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA JEST WYŁĄCZONE W PRZYPADKU UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST RZECZ WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB.

7.4. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ POSŁUGUJĄC SIĘ UDOSTĘPNIONĄ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ ODR DOSTĘPNĄ POD ADRESEM: HTTPS://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/


VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1 MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SARMACKIEJ 11/123, 02-972 WARSZAWA, JAKO SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO, Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY W ZAKRESIE OKREŚLONYM W KODEKSIE CYWILNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART. 556 ORAZ ART. 556[1] - 556[3] KODEKSU CYWILNEGO.

8.2. REKLAMACJE, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW KLIENTA GWARANTOWANYCH PRAWNIE, LUB NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES MIUKI@MIUKI.PL.

MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA KAŻDEJ REKLAMACJI W TERMINIE DO 14 DNI, A GDYBY TO NIE BYŁO MOŻLIWE, DO POINFORMOWANIA W TYM OKRESIE KLIENTA, KIEDY REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA.

8.3. MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA JEST PRODUCENTEM TOWARÓW.

PRODUCENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI SPRZEDANEGO TOWARU NA WARUNKACH ORAZ PRZEZ OKRES WSKAZANY W KARCIE GWARANCYJNEJ. JEŚLI DOKUMENT GWARANCYJNY PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ SWOJE ROSZCZENIA W RAMACH GWARANCJI BEZPOŚREDNIO W AUTORYZOWANYM SERWISIE, KTÓREGO ADRES ZNAJDUJE SIĘ W KARCIE GWARANCYJNEJ.

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA PODEJMUJE DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA W PEŁNI POPRAWNEGO DZIAŁANIA SKLEPU, W TAKIM ZAKRESIE, JAKI WYNIKA Z AKTUALNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ USUNĄĆ W ROZSĄDNYM TERMINIE WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOSZONE PRZEZ KLIENTÓW.

9.2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ, MAILOWO NA ADRES MIUKI@MIUKI.PL .

9.3. W REKLAMACJI KLIENT POWINIEN PODAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO, ADRES DO KORESPONDENCJI, RODZAJ I DATĘ WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU.

9.4. MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA KAŻDEJ REKLAMACJI W TERMINIE DO 14 DNI, A GDYBY TO NIE BYŁO MOŻLIWE, DO POINFORMOWANIA W TYM OKRESIE KLIENTA, KIEDY REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA.

 

X. DANE OSOBOWE

10.1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SARMACKIEJ 11/123, 02-972 WARSZAWA. MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ PISZĄC MAILA NA ADRES MIUKI@MIUKI.PL LUB DZWONIĄC POD NUMER +48 784 588 710.


10.2 PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST REALIZACJA UMOWY ORAZ WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRAWO PODATKOWE ORAZ PRAWO RĘKOJMI).


10.3. DANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA FIRMOM DOSTARCZAJĄCYM INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ NP. W CELU PROWADZENIA KORESPONDENCJI EMAIL POMIĘDZY STRONAMI UMOWY LUB ŚWIADCZĄCYM USŁUGI INFORMATYCZNE NP. SERWISOWANIE KOMPUTERÓW LUB SERWERÓW, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ PAŃSTWA DANE. DODATKOWO DANE BĘDĄ PRZEKAZANE FIRMIE ŚWIADCZĄCEJ NA NASZĄ RZECZ USŁUGI KSIĘGOWE I TRANSPORTOWE.


10.4. DANE PAŃSTWA BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ:
10.4.1. OKRES 2 LAT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA PRAWA RĘKOJMI - DANE PRZEKAZANE PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ;
10.4.2. OKRES PEŁNYCH 6 LAT KALENDARZOWYCH W PRZYPADKU DANYCH PRZEKAZANYCH NAM W CELACH RACHUNKOWYCH;
10.4.3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI KONTA UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU DANYCH PRZEKAZANYCH NAM PODCZAS ZAKŁADANIA KONTA.


10.5. MAJĄ PAŃSTWO PRAWO ŻĄDAĆ OD NAS DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.


10.6. W CELU SKORZYSTANIA Z POWYŻSZYCH PRAW PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB SKORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO.


10.7. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, WNIOSEK O KTÓRYM JEST MOWA W PKT. 10.5, POWINIEN DODATKOWO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE.


10.8 PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY, ŻĄDANIE ICH USUNIĘCIA JEST OGRANICZONE PRZEZ PRAWNY OBOWIĄZEK CIĄŻĄCY NA ADMINISTRATORZE A WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW PODATKOWYCH LUB PRAWA RĘKOJMI.


10.9. JEŚLI UZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB NIEWŁAŚCIWY LUB NIEZGODNY Z PRAWEM PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.


10.10. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ICH GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ORAZ ZASAD WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES ZNAJDUJĄ SIĘ W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA A KLIENTEM, KTÓRY JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOM WŁAŚCIWYM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

11.2. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA A KLIENTEM, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ MIŁY PROJEKT AGNIESZKA KWIECIŃSKA

11.3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO, PRZEPISY USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.